नेपाल बाल संगठन केन्द्रीय कार्य समितिको १५ औं बैठक ।

नेपाल बाल संगठन केन्द्रीय कार्य समितिको १५ औं बैठकका केही झलकहरु।
मितिः२०८०/०४/२८ गते
स्थानः नेपाल बाल संगठन केन्द्रीय कार्यलय(बाल मन्दिर),नक्साल